LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Elena Baliutytė-Riliškienė

Humanitarinių mokslų daktarė (HP)

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas ielinktakas.lt, elenabaliutgmail.com
 
 
Institute dirba nuo 1977 m. 1986 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvių tarybinė poezija Didžiojo Tėvynės karo metu“ (disertacija 1993 m. nostrifikuota). 2009 m. atliko habilitacijos procedūrą humanitarinių mokslų srities filologijos kryptyje, pateikusi mokslo darbų apžvalgą „Laiko įkaitė ir partnerė: sovietinė ir posovietinė lietuvių literatūros kritika (1945–2000)“.
 
Moksliniai interesai: literatūros analizės kritiniai metodai, lietuvių literatūra, sovietmečio kultūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Laiko įkaitė ir partnerė: Lietuvių literatūros kritika 1945–2000,Vilnius: LLTI, 2002. – 296 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Literatūrologija kaip būtinoji gintis: Vytauto Kubiliaus fenomenas, in: Darbai ir dienos,2002, Nr. 29, p. 255–270.
2. Erschließungen feministischer Sinnzusammenhänge in der phänomenologischen Kritik von Viktorija Daujotytė, in: Feministica lettica, 2003, Nr. 3, p. 15–26.
3. Sovietmečio lietuvių literatūros kritika kaip socialinis reiškinys, in: Lituanistica, 2003, Nr. 1 (53), p. 108–120.
4. Osnovnije tendenciji razvitija litovskoj literaturnoj kritiki i literaturovedenija v 90-ije g. XX v., in: Aktualas problemas literaturas zinatne, 2004, Nr. 9, p. 100–114.
5. Liepsnojanti ir žydinti Jono Aisčio poezijos šalis, in: Jonas Aistis, Užgesę chimeros akys,Vilnius: LLTI, 2005, p. 6–28.
6. Perimti lyrikos ugnį: Salomėjos Nėries recepcijos ypatumai, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: LLTI, 2005, p. 7–18.
7. Pisatel i kritik – založnik vremeni ili partnior?, in: Cilveka briviba. Cilveka balss: Ojara Vacieša starptautiska zinatniska konference, Riga: Pils, 2005, p. 37–45.
8. Rakstnieks un kritikis – laikmeta kilnieks vai sabiedrotais?, in: Cilveka briviba: Cilveka balss: Ojara Vacieša starptautiska zinatniska konference, Riga: Pils, 2005, p. 46–52.
9. Antano Venclovos literatūros kritika, in: Colloquia, 2006, Nr.16, p. 66–80.
10. Žanrai postmodernizmo akivaizdoje: esė ir šiuolaikinis eilėraštis, in: Acta litteraria comparativa,t. 1: Kultūros intertekstai = Cultural intertexts = Interteksti kulturi, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 191–202.
11. Fenomen esseistiki v sovremennoj litovskoj literature, in: Literatura un kultura: Process, mijiedarbiba, problemas, Daugavpils universitate: Saule, 2006, p. 122–128.
12. Estetinės ir etinės vertybės Jono Lankučio literatūros kritikoje, in: Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje,Vilnius: LLTI, 2006, p. 23–29.
13. Laiškai mums, in: Vytautas Kubilius, Lauksiu atsakymo: Laiškai, novelės, Vilnius: LRS leidykla, 2006, p. 5–13.
14. Literatūros kritikos šauktinis, in: Vytautas A. Jonynas, Rinktiniai raštai, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: LLTI, 2006, p. xi–xxxvi.
15. Pranas Naujokaitis – literatūros istorikas, in: Šimtamečių literatūrinė karta: Bendrumai, skirtybės, tekstai ir kontekstai, Kaunas, 2006, p. 10–14.
16. „Tyliosios rezistencijos“ metafora ir prisitaikymo strategijos sovietmečio literatūros kritikoje, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 58–79.
17. Пунктирът на модерната литовска поезия: от средата на XX век до днес, in: Антология на съвременната литовска поезия, sudarė ir vertė Aksinija Michailova, Sofija, 2007, p. 6–17.
18. Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį, in: Vladas Braziūnas, Vakar yra rytoj, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: LLTI, 2007, p. 6–31.
19. Etninės kultūros intertekstas Vlado Braziūno poezijoje, in: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 10, p. 10–15.
20. Apie pasaulį asmeniškai ir pilietiškai: [apie 2005–2008 m. išėjusias eseistikos kn.], prieiga per internetą: www.booksfromlithuania.lt ir www.tekstai.lt
21.On the world, personally and publicly: Lithuanian essay writing, 2005-2007, in Lithuanian literature today., Kaunas, 2008, p. 26-36.
22. Savimonės formos Lietuvos dokumentinėje literatūroje, Literatūra. 2008, 50 (1), p.16-29.
23. Рецепция украинской поэзии в независимой Литве, in Лiтературна компаративiстика, выпуск 3, частiна II, Кiiв, 2008, с. 112-123.
24.Laiko įkaitė ir partnerė: sovietinė ir posovietinė lietuvių literatūros kritika (1945 – 2000), Vilnius: LLTI, 2009, 27 p. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų (monografijos ir straipsnių) apžvalga. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H), Vilnius, 2009.
25. Romantiškasis avangardistas, in Mieželaitis Eduardas, Barokinė lyra, sudarytoja Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009, p.5-18.
26. Ar lyrikų tautoje išmirs lyrika?, in Šiuolaikinė lietuvių literatūra: muziejinė vertybė ar sezono mada?, Kaunas: Maironio literatūros muziejus, 2010, p. 4-8.
27. Moteriškojo identiteto refleksija J. Vaičiūnaitės, A. Girdzijauskaitės, G. Mareckaitės, S. Lomsargytės-Pukienės, O. Pajėdaitės memuarinėje prozoje, in Rašytojo asmenybės ir kūrybos ženklai dienoraščiuose, laiškuose, atsiminimuose: Mokslinės konferencijos medžiaga, sudarytoja R. Antanaitienė, Kaunas: Maironio literatūros muziejus, 2011, p. 4-7.
28. Проблемы исследования литературы советской эпохи: некоторые особенности рецепции творчества Эдуардаса Межелайтиса, in Totalitarianism and Literary Discourse. 20th century experience, Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2010, p. 317-322.
29. The Evolution of Eduardas Mieželaitis‘ Creative Work from the 1960s to the 1980s: From Prometheanism to Quixoticism, in Baltic Memory. Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet period, ed. by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 177-187. 
30. Self-Awareness in Lithuanian Documentary Literature, in Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–New York, NY 2011, p.217-240. 
31. Formy samoswiadomości w litewskiej literaturze dokumentu osobistego, in Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 134-151.
32. Issues in Soviet Literary Analysis: Reception of the Works of Eduardas Mieželaitis, in Totalitarism and Literary Discourse: 20th Century Experience, ed. Irma Ratiani, Cambridge Sholars Publishing, 2011, p. 434-442. 
33. Eduardo Mieželaičio XX a. 7-ojo dešimtmečio kūryba: tarp himnų     žmogui, raudų ir satyros, in: Colloquia, 29, 2012, p. 63-80.
 
 
Recenzijos
 
1. Prasmės pėdsakais: [Rec. kn.: Nastopka, K. Išsprūstanti prasmė, V., 1991], in: Metai, 2000, Nr. 3, p. 91–97.
2. Lietuvių lyrikos konstantos: [Rec. kn.: Peluritytė-Tikuišienė, A. Lietuvių lyrikos tradicija: pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje, V., 2003], in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 36, p. 301–303.
3. Semiotika estezės talkoje: [Rec. kn.: Nastopka, K. Reikšmių poetika: Semiotikos bandymai, V., 2002], in: Metai, 2003, Nr. 11, p. 146–150.
4. Knyga apie lietuvių Persefonę: [Rec. kn.: Moteris su lauko gėlėmis: Knyga apie Nijolę Miliauskaitę: Atsiminimai, pokalbiai, laiškai, sudarė G. Ramoškaitė-Gedienė, V., 2003], in: Metai, 2004, Nr. 10, p. 145–149.
5. Ilona Gražytė-Maziliauskienė: kritikė-egzistencialistė: [Rec. kn.: Gražytė-Maziliauskienė, I. Idėjų inventorius: Literatūros kritika, sudarė S. Daugirdaitė, V., 2004], Metai, 2005, Nr. 11, p. 146–150.
6. Dantinga ir stilinga literatūros kritikos knyga: [Rec. kn.: Šidlauskas, M. Orfėjas mokėjo lietuviškai, V., 2006], in: Literatūra ir menas, 2006 liepos 14.
7. Naujųjų pasakojimų naujieji mitai: [Rec. kn.: Peluritytė-Tikuišienė, A. Senieji mitai, naujieji pasakojimai: Apie naujausią lietuvių literatūrą, V., 2006], in: Literatūra, 2007, Nr. 49 (1), p. 78–82.
8. Poetinės kalbotyros įvadas: [Rec. k.: Valentas, S. Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje, V., 2007], in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 173–181.
9. Būtieji kartiniai – ne vienkartiniai: [Rec. kn.: Marčėnas, A. Būtieji kartiniai: apžvalgos, įžvalgos, peržvalgos, V., 2007], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 5, p. 8–12.
10. Kūrybinės sąmonės rekonstrukcijos: [Rec. kn. Daujotytė, V. Gyvenimas prie turgaus: Monografija apie Joną Strielkūną, V., 2009], in: Colloquia. Nr. 23, 2009, p. 174-180.
11. Neprarasti gyvenimo: [Rec. kn. Martinaitis, M. Mes gyvenome, V., 2009], in: Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiai, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2010, p. 95-100.
12. Studija apie Renatos Šerelytės kūrybos socialumą: [Rec. kn. Jakonytė, L. Karvės kuolas Pilies gatvėje: Renatos Šerelytės kūrybos studija, V. 2011], Literatūra,  53 (1), 2011, p. 135-140.
13. Sigitas Geda: kolektyvinė portreto mozaika: [Rec. kn. Rytai – Vakarai. Komparatyvistinės studijosX. Sigitas Geda: Pasaulinės kultūros lietuvinimas, V., 2010], in: Colloquia, nr. 27, 2011, p. 161-173.
  
Sudarytos knygos
 
1. Vladas Braziūnas, Vakar yra rytoj, Vilnius: LLTI, 2007. – 312 p.
2. Vytautas A. Jonynas, Rinktiniai raštai, Vilnius: LLTI, 2006. – 716 p.
3. Mieželaitis Eduardas, Barokinė lyra, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 359 p.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt