LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Priėmimas į Etnologijos doktorantūrą

Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities

Etnologijos krypties (07H) doktorantūra

 

Skelbiamas papildomas priėmimas į VU ir LMTA administruojamas doktorantūros vietas

 

Priėmimo tvarka

 

Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

 

Stojantys į Etnologijos krypties doktorantūrą Doktorantūros komitetui pateikia:

1. Prašymą atitinkamai VU Rektoriui arba LMTA Rektoriui;

2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas (iš jų bent vieną – humanitarinių mokslų);

5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;

6. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_etnologija/);

7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.); el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu: lina@llti.lt.

 

Etnologijos doktorantūros disertacijų tematikos (2016 m.)

 

Dokumentai ir moksliniai projektai priimami nuo 2016 m. rugsėjo 7 iki 13 d. 17 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Vilnius, Antakalnio g. 6, 206 kab.).

Doktorantūros komitetas gali prašyti pretendentų pateikti papildomų dokumentų.

 

Iki rugsėjo 13 d. pateikę reikiamus dokumentus ir mokslinį projektą, rugsėjo 20 d. 13 val. pretendentai atvyksta į pokalbį Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (207 kab.). Pokalbis vyks Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka. Pateiktą mokslinį projektą ir pokalbį 10 balų sistema vertina Doktorantūros komitetas (pažymys rašomas apskaičiavus aritmetinį vidurkį). Siekiant didesnio objektyvumo, projektai vertinami anonimiškai. Patvirtinta konkursinė eilė bus paskelbta www.llti.lt

 

Reikalavimai moksliniam projektui:

• suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;

• aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;

• nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;

• aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

 

Pokalbio metu stojantysis atsako į Doktorantūros komiteto narių pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija ir gebėjimas dalyvauti diskusijoje.

 

Vertindamas mokslinį projektą, Doktorantūros komitetas atsižvelgia į tai, ar:

• tiksliai ir aiškiai  suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;

• apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;

• stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;

• numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;

• numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;

• projektas atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).

 

Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma (Word formatu) ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai Komiteto nebus nagrinėjami. Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka (iš anksto gavus Komiteto sutikimą).

 

Projektai nuo 2016 m. rugsėjo 7 iki 13 d. (imtinai) turi būti atsiųsti adresu lina@llti.lt; spausdinti ir autorių pasirašyti projektai pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą iki 2016 m. rugsėjo 13 d. 17 val. (Vilnius, Antakalnio g. 6, 206 kab.).

 

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.

 

Išsamesnė informacija teikiama:

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (lina@llti.lt, tel. +370 656 68207)

arba VU doktorantūros ir rezidentūros skyriuje (drs@cr.vu.lt, tel. (8 5) 268 7093)

ir LMTA doktorantūros skyriuje (doktorantura@lmta.lt, tel. (8 5) 261 7682)